1 Inleiding

1 Inleiding
Wonen, zorg en ouderen zijn thema’s, die steeds nadrukkelijker op de gemeentelijke agenda prijken. Het Rijk heeft een Taskforce ingezet om te bevorderen dat elke gemeente in 2021 over een visie op ouderen, wonen en zorg beschikt.
Basis voor een dergelijke visie is een analyse. Bij het opstellen hiervan kan gebruik gemaakt worden van de vele open data, die over deze onderwerpen beschikbaar zijn.
Sinfore heeft open data bijeengebracht en verwerkt tot informatie, die voor elke gemeente een bijdrage kunnen leveren aan de analyse en de visieontwikkeling. Dit is gebeurd langs drie lijnen: demografie, wonen en zorg en heeft gestalte gekregen in de vorm van een dashboard, waarin deze lijnen samen komen.
Van een aantal data is een vooruitberekening gemaakt tot 2040 of, indien mogelijk, 2050. Deze tijdreeksen hebben betrekking op een situatie van gelijkblijvend beleid en omstandigheden.
Bij een aantal dashboard onderdelen wordt een eerste interpretatie van de data gegeven. Deze  is bedoeld om u aandachtspunten te leveren voor het maken van uw eigen analyse ten behoeve van een integraal beleid op het terrein van ouderen, wonen en zorg. Voor deze analyse is naast data ook goed inzicht nodig in de locale situatie. Bijvoorbeeld over de lokale technische, sociale, maatschappelijke en digitale infrastructuur. Om een voorbeeld te geven: constateren, dat mensen in de nabijheid van voorzieningen wonen is een ding. Maar deze constatering komt in een heel ander daglicht te staan als blijkt, dat de infrastructuur zo slecht onderhouden is, dat ze niet of nauwelijks in staat zijn om bij de voorzieningen te komen.

De open data bieden inzicht in samenstelling van de bevolking, demografische ontwikkelingen, woningen die geschikt zijn voor ouderen en in de nabijheid van voorzieningen, energieverbruik, gezondheidssituatie, sociaal economische status en wooncapaciteit. Maar ook migratiegegevens, inkomens, vermogen en de omvang van het aantal en soort huishoudens, dat voor sociale huur en woontoeslag in aanmerking komt, komen terug in deze dashboards.

Gebruik maken van open data houdt in, dat dit geen aanleiding kan zijn tot privacyproblemen. De beschikbaarheid van de data op diverse niveaus en in tijdreeksen in het dashboardmaakt het mogelijk de aanwezige data te gebruiken als fundament

Voor het ontwikkelen van beleid op het gebied van wonen, zorg en ouderen.Wat betreft de tijdreeksen moet worden opgemerkt, dat met name bij het doorrekenen van data naar de toekomst, het voorbehoud gemaakt moet worden, dat deze berekeningen gelden voor ongewijzigd beleid en ongewijzigde omstandigheden.
Aan het eind van ieder “hoofdstuk” wordt een eerste interpretatie door Sinfore gegeven van de gemeentelijke open data.
Deze moet niet gezien worden als een analyse, maar als een hulpmiddelen, dat aandachtspunten aanreikt bij de analyses, die gemaakt worden.

Bronnen Open data: Open data zijn op verschillende niveaus (land, regio, gemeente, postcode) verzameld en voor zover mogelijk geïntegreerd voor de periode 2000 – 2050:

 • het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS),
 • het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL),
 • het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP),
 • het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),
 • de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO),
 • het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) via de Monitor Langdurige Zorg
 • het Centraal Administratie kantoor (CAK) via de Monitor Langdurige Zorg
 • de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) via de Monitor Langdurige Zorg
 • Vektis,
 • het Nederlands Instituut Voor onderzoek van de Eerste Lijns gezondheidszorg, NIVEL
 • de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG),
 • de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)