Anbo/Actiz

Voor ANBO en ACTIZ heeft Sinfore in kaart gebracht hoe zich per gemeente de huisvestingssituatie van ouderen ontwikkelt tot 2040 ten opzichte van 2020.
Dit is gebeurd langs drie lijnen:
• De demografische ontwikkelingen van het aantal ouderen, onderverdeeld in de leeftijdscategorieën 65 – 75 jaar; 75 – 85 jaar en 85 jaar en ouder
• De ligging van de woningen ten opzichte van de voorzieningen, zoals supermarkt, huisarts en openbaar vervoer. Duidelijk wordt hoeveel woningen er in de omgeving van de voorzieningen liggen en in hoeveel gevallen dit niet zo is.
• Geschikt- en aanpasbaarheid, alsmede de niet aanpasbaarheid van de woningen. Hierdoor ontstaat een beeld van het aantal woningen, dat geschikt of aanpasbaar is voor de bewoning door ouderen.
Bij elk van de drie lijnen is het percentage uitgerekend, dat moet worden toegerekend aan ouderen met en zonder ADL beperkingen.
Tenslotte is in kaart gebracht welke kosten er gemoeid zijn met de ontwikkeling van woningen voor ouderen in de vorm van aanpassingen dan wel verhuizingen.
De data van een gemeenten zijn vergelijkbaar met andere gemeenten, die voldoen aan een aantal criteria zoals gemeentegrootte, sociale structuur en mate van stedelijkheid.
Op basis van de gekozen criteria-set wordt een landelijk gemiddelde bepaald. De gemeenten worden op basis daarvan in beeld gebracht in onder meer een kleur, die staat voor de afwijking van dat landelijk gemiddelde.

Het ANBO/ACTIZ dashboard is gebaseerd op de individuele ouderen. Voor het ondersteunen van de ontwikkeling van een woonzorgvisie is het noodzakelijk niet alleen de oudere inwoners en benodigde woningen in kaart te brengen, maar ook (op verschillende geografische niveaus) de oudere huishoudens op basis van een groot aantal facetten van hun leven.
Gedacht moet dan worden aan zaken als leeftijd, huishoudenssamenstelling, sociaal economische status, inkomen en vermogen.
Voor de woonzorgvisie is eveneens een diepgaand inzicht nodig van de woningvoorraad. Te denken valt aan onderwerpen als: ligging ten opzichte van de voorzieningen; woz waarde; huurprijs; bouwjaar, woonoppervlakte en geschiktheid van bewoning door ouderen.
Tenslotte is het gewenst, dat inzicht geboden wordt in de gezondheidssituatie van ouderen, waarbij gedacht moet worden aan de gezondheidssituatie vanuit de gezondheidsmonitor, levensverwachting, mantelzorg en zorggebruik.

Voor deze inzichten is een aantal dashboards ontwikkeld op het gebied van de demografie; het wonen en de zorg voor ouderen.

Voor de infographic klik hier, met een toelichting in de bijsluiter.