3.8 Landurige zorg

3.7 Langdurige zorg

De langdurig zorg betreft verpleging en verzorging en overige zorg: lichamelijk en geestelijk gehandicapten, GGZ. Langdurige zorg kan intramuraal of extramuraal zijn. De extramurale langdurige zorg valt sinds 2015 onder de gemeentelijke WMO. Intramurale zorg kan echter ook verleend worden in instellingen of thuis, in natura of via het persoonsgebonden budget. Het CBS heeft voor 2019 aantallen cliënten wonende in instellingen gepubliceerd, het CIZ publiceert indicaties naar zorgprofiel. Tussen CBS en CIZ zijn door deze definitie de verschillen aanzienlijk. De populatie van de overige instellingen is qua leeftijdsopbouw zodanig dat naar de toekomst geen grote toename mag worden verwacht, dit in tegenstelling tot de Verpleging en verzorging. Overige instellingen hebben vaak ook boven lokale functie.