1.5 Postcode 4

1.5 Postcode 4

De bevolking naar leeftijd is vanuit het PBL door te vertalen naar postcode vier met kaarten en grafieken. In de kaart zijn voor een makkelijke interpretatie alleen gebieden opgenomen in een plaats, dus niet in het buitengebied. De demografische ontwikkeling is vooruitberekend via een hybriede model, aansluitende op het PBL. Ouderen verhuizen zoals bekend weinig dus voor ouderen is verondersteld dat zij na vijf jaar – gecorrigeerd voor eventuele sterften – nog in dezelfde postcode wonen. Voor jongeren daarentegen is verondersteld dat zij een voorkeur hebben voor de wijken waar ze nu ook wonen. De groei van het aantal huishoudens is apart genomen in een nieuwbouw zoekruimte, omdat niet altijd duidelijk is in welke postcode nieuwbouw plaats zal vinden.

Verdiepende toelichting