1.1 Wijk, buurt, postcode

1.1 Wijk, buurt postcode

Het lagere schaalniveau vraagt vooraf aandacht voor de beschikbare gebiedsindelingen. Gemeenten zijn ingedeeld in wijken en buurten en in gebieden met dezelfde viercijferige postcode. Helaas kunnen wijken en buurten in de tijd wijzigen en zijn daarom niet altijd tijdreeksen mogelijk. Postcodes zijn in de tijd wel gelijk. Voordeel bij de wijken en buurten is dat het CBS veel gegevens beschikbaar stelt. Helaas zijn toevallig de gegevens over de leeftijdsopbouw niet gedetailleerd genoeg, met name niet voor ouderen. Voor de postcode vier publiceert het CBS juist hele goede gegevens over de leeftijdsopbouw van de bevolking.
Niet iedereen heeft de wijken en buurt indeling en de postcode indeling met het aantal inwoners op het netvlies, daarom wordt gestart met dit overzicht voor de gemeente. In het dashboard is ook het aantal inwoners weergegeven. Sommige gemeenten hebben zo’n fijnmazige buurtindeling dat het CBS geen gegevens publiceert uit privacyoverwegingen. Buurten en wijken zijn verder min of meer naar postcodes om te rekenen via de postcode 6 (1234AB). Beschikbaar is daarom een ArcGIS porject met alle buurtindelingen vanaf 1994, zodat eventuele samenvoegingen grenswijzigingen direct zichtbaar zijn. Hierbij hoort een tabel met postcode 6 coördinaten met alle buurt, wijk en gemeentecodes.

Het CBS zou overigens vanuit haar microdata uiteraard voor een goede en samenhangende set gegevens beschikbaar kunnen stellen voor de verschillende indeling, ook met kenmerken en klassegrenzen die op elkaar aansluiten. Dit geldt helaas voor veel van de data opgenomen in de verschillende dashboards. Een goede en samenhangende set gegevens zou de data integratie aanmerkelijk hebben vereenvoudigd, nu zijn bijschatting veel omrekeningen noodzakelijk geweest., die zo zorgvuldig mogelijk zijn uitgevoerd. Hiervoor is toch gekozen om ondanks het vele werk een zo integraal mogelijk beeld ter beschikking te hebben. Nu deze bewerkingen hebben plaatsgevonden heeft iedereen hier gemak van.