Welkom

Welkom bij Sinfore. Sinfore verzamelt, integreert en analyseert open data over wonen en zorg met als fundament demografie. Deze data worden beschikbaar gemaakt in de vorm van een 20-tal dashboards. Bij Dashboards ziet u welke beschikbaar zijn, achtergronden treft u bij Downloads.
Ieder dashboard bevat een thema. U moet dan allereerst denken aan demografische thema’s als: bevolkingsbouw, demografische factoren, zoals verhuizingen, bevolkingsprognose en bevolkingskenmerken als sociaal economische status en inkomen. afstand tot de voorzieningen, zorggebruik. Tweede groep thema’s is wonen: huishoudensprognose, woningvoorraad en tekort, de geschiktheid voor ouderen en nabijheid van voorzieningen, uitsplitsing naar inkomen, doelgroep volkshuisvesting en huurtoeslag. Derde thema is zorg: gezondheid, levensverwachting, intramurale en extramurale zorg. Elke week wordt een landelijk dekkend dashboard toegevoegd. Deze week de bevolkingspiramide.